Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2015

dominatrix

(Po przeczytaniu, polecam uczynić to samo... od końca.)

zapomniałem
o tobie
już dawno
choć
nieszczęściem
jesteś
nie dla mnie
twoje serce
które kocha
serce moje
bez sensu
wszystko jest
to nienormalne.

— Mateusz Szulc 'Czytane niestandardowo'
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
dominatrix
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego.

September 14 2014

dominatrix
Reposted fromteatrlalek teatrlalek
dominatrix
1440 cf0c 390
Reposted frommixtura mixtura viaedenpath edenpath

September 12 2014

dominatrix
Reposted fromherside herside viacrambie crambie

August 31 2014

dominatrix
Reposted fromMilyMlodyCzlowiek MilyMlodyCzlowiek viapoezja poezja

August 30 2014

dominatrix
Reposted frominpassing inpassing viay-xcv-y y-xcv-y

August 22 2014

Reposted fromsoultraveling soultraveling vialugola lugola
dominatrix
Reposted fromwithout without vialugola lugola
dominatrix
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viagreymouse greymouse
dominatrix
Reposted fromkonfetka konfetka viagreymouse greymouse
dominatrix
Reposted fromimponderabilia imponderabilia viagreymouse greymouse
dominatrix
dominatrix
dominatrix
dominatrix
dominatrix
dominatrix
Reposted frompassionative passionative viawerterowska werterowska
dominatrix
1773 22e6 390
Reposted frombe-yourself be-yourself viawerterowska werterowska
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawerterowska werterowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl